1 1

O projekcie

Finansowanie

Grupy zadań

Upowszechnianie i promocja


©2013 PIG-PIB OD & LfULG

Warunki korzystania

Data aktualizacji: 

 

 

Geologia

Obszar projektu położony w regionie Nysy, pomiędzy Ostritz na południu i Rothenburgiem na północy, jest pod względem geologii bardzo niejednorodny oraz wykazuje silne zaawansowanie tektoniczne.

Jednostki geologiczne starsze od trzeciorzędu wykazują w tym rejonie wyraźny trójstopniowy podział. W południowej części obszaru projektu dominują proterozoiczne granodioryty Łużyckiego Masywu Granodiorytowego, które intrudowały w proterozoiczne skały osadowe - szarogłazy. W granodiorytach występują waryscyjskie granity z Königshain.

W centralnej części po stronie saksońskiej występują mocno zaburzone staropaleozoiczne fyllity, łupki ilaste, szarogłazy, łupki krzemionkowe, marmury jak również zasadowe i kwaśne wulkanity Zgorzeleckich Gór Łupkowych. Są one kontynuowane w kierunku wschodnim, po stronie polskiej jako przedłużenie Metamorfiku Gór Kaczawskich, który uznawany jest za przeobrażony kompleks osadowo-wulkaniczny, lokalnie o charakterze olistostromy. Na północ od ww. jednostek staropaleozoicznych występuje wąski pas wychodni górnokarbońskich i dolnopermskich konglomeratów i piaskowców.

Platformowe osady permo-mezozoiczne (głównie ewaporaty, piaskowce i margle) obejmujące cechsztyn, trias i górną kredę, które budują głębsze podłoże północnej części obszaru projektu, tworzą wypełnienie zbiornika Niecki Północnosudeckiej.

mapa

Fragment mapy geologicznej z zaznaczonym obszarem badań

W północnej części obszaru projektu na starszym podłożu skalnym zalegają trzeciorzędowe osady zawierające pokłady węgli brunatnych z przeławiceniami piasków żwirów i mułków. Ich miąższość wynosi do 100 m, a ich wyklinowanie następuje w kierunku południowym. W wyniku ruchu lodowców utwory te są lokalnie ponasuwane na siebie i częściowo mocno zaburzone. W centralnej części obszaru projektu utwory trzeciorzędowe albo nie występują wcale albo zachowane są jedynie w sposób reliktowy, natomiast w części południowej, w niecce Berzdorfskiej oraz niecce Radomierzyc, osiągają one miąższość około 200 – 250 m. Trzeciorzędowe wulkanity i lawy występują lokalnie w południowej części obszaru projektu.

Młode, czwartorzędowe osady polodowcowe wieku plejstoceńskiego (zlodowacenia Elstery, Saale i Wisły), wraz z ich morenami oraz osadami jeziornymi i rzecznymi, które budują margle, żwiry, piaskowce, mułki i iły, są mocno rozprzestrzenione na północy obszaru. Pojedyncze rynny czwartorzędowe osiągają miąższość 50 – 80 m. W południowej części obszaru projektu zmniejsza się rozprzestrzenienie i miąższość osadów polodowcowych. Z tego względu są one określane jako plejstocen brzegowy. Sedymenty te przykryte są osadami eolicznymi wieku późnego zlodowacenia Wisły, o charakterze wydm, lessów, lub zwietrzelinami – glinami stokowymi.

Współcześnie występujące (holoceńskie) osady interglacjalne są wykształcone przede wszystkim w młodych strumieniach i rzekach jako gliny, żwiry i piaski rzeczne. Najlepiej są one wykształcone w dolinie Nysy Łużyckiej.

Pod względem tektonicznym obszar projektu charakteryzuje przebiegający w kierunku NW-SE główny uskok łużycki. Uskok ten na północnej krawędzi Zgorzeleckich Gór Łupkowych doprowadził do zrzucenia mezozoicznych skał osadowych Niecki Północnosudeckiej, o co najmniej 1 500 m. Jego aktywność sięga do wczesnego trzeciorzędu. Najnowsze badania sugerują, że rów Ohrzy o genezie wulkanicznej i rozciągłości NE-SW, może przebiegać od Czeskiej Niecki Kredowej poprzez obszar projektu aż do Niecki Północnosudeckiej. Rozwój rowu Ochrzy, któremu towarzyszyło powstanie innych uskoków o przebiegu N-S i E-W doprowadziło do powstania głębokich (do 300 m) trzeciorzędowych niecek Berzdorf-Radomierzyce oraz Zittau-Turów.

 

Przekroje geologiczne jako część strukturalnego modelowania 3D

Zespół projektowy utworzy siedem przekrojów geologicznych rozciągających się w kierunku SW-NE w skali 1:25.000 o 10-cio krotnym przewyższeniu. Trzy przekroje przebiegają przez granicę polsko-niemiecką. Przekroje zorientowane są przeważnie prostopadle do struktur geologicznych podłoża skalnego (Zgorzeleckie Góry Łupkowe, Metamorfik Gór Kaczawskich, Łużycki Kompleks Granitoidowy, szarogłazy łużyckie) oraz w stosunku do rozciągłości Niecki Północnosudeckiej. Przekroje obejmują wszystkie, istotne jednostki geologiczne i wraz z profilem wzorcowym (spisem wszystkich jednostek lito-stratygraficznych w obszarze badań) tworzą podstawę modelu strukturalnego 3D. Dostarczają one informacji o lokalnej miąższości i warunkach zalegania jednostek geologicznych.

Dodatkowo, ze względów modelowo-technicznych zostanie utworzony jeden przekrój o rozciągłości N-S, w skali 1:25.000 o 5-cio krotnym przewyższeniu. Przekrój ten biegnie na zachód od Nysy, głównie ze względu na fakt iż dostępne są tutaj liczne, głębokie otwory wiertnicze. Zostanie on wykorzystany w równym stopniu przez polski i niemiecki zespół projektowy w celu dopasowania brzegów modelu w strefie przygranicznej. Ze względu na mniejsze przewyższenie, utwory kenozoiczne, czwartorzędowe i trzeciorzędowe zostały przedstawione na profilu w sposób zbiorczy. Zaletą mniejszego przewyższenia jest lepsze przedstawienie elementów tektonicznych oraz granic stratygraficznych. 

Położenie przekrojów geologicznych przedstawia następująca mapa linii przekrojowych. Krótki opis przedstawionych jednostek geologicznych wraz z ich czasową klasyfikacją przedstawiony jest w legendzie do profili, dostępnej w języku polskim i niemieckim.

 

Przykładowe przekroje (pdf) - nr 4 (strona niemiecka i polska) i N-S są dostępne po kliknięciu na wybraną linię przekrojową na mapie oraz legenda

mapa2

Obszar projektu z zaznaczonym przebiegiem przekrojów geologicznych pdf pdf pdf

Informacje o plikach cookie

W serwisie www.transgeotherm.eu stosujemy pliki cookie, które służą do identyfikacji oraz zapamiętywania preferencji użytkownika. Czytaj więcej...